Úvod > Aktuality>Novinky z klubu>Výroční zpráva Etické komise KSN

Výroční zpráva Etické komise KSN

Etická komise i v druhém roce tohoto svého funkčního období pracovala ve složení Miroslav Langer (předseda), Michael Bereň a Jan Suchan. V průběhu roku 2017 byl Jan Suchan kooptován do výboru KSN. Jelikož ale Stanovy KSN neřeší otázku náhrady za odstoupivšího člena etické komise a jelikož předpisy ani nebrání souběhu členství ve výboru a komisi, zůstal členem etické komise až do konce funkčního období.

 

Etická komise obdržela v tomto období dvě podání. První na začátku roku od A. Dlabačové, která se domáhala zastání ve snaze zrušit rozhodnutí o odmítnutí členství v KSN. Po zjištění informací od výboru etická komise rozhodla své řízení nezahájit, a to ze dvou důvodů: V první řadě chybělo zdůvodnění, jaký mandát má etická komise k projednání případu, jelikož odkaz na etický rozměr případu byl přednesen jen ve zcela obecné rovině. Druhým důvodem bylo stáří předmětných záležitostí, protože jde o případ z roku 2010. Obecně etická komise konstatovala, že nemůže přijímat podněty k libovolně starým záležitostem, jako vhodné měřítko se jeví doba dvou let odpovídající délce trvání funkčního období komise.

 

Druhé podání zaslal etické komisi na jaře T. Kohout. Domáhal se prověření členů z hlediska možných konfliktů zájmů vznikajících jejich působením ve funkcích tiskových mluvčích sportovních organizací.

 

Kvůli šíři podání řízení v této věci stále probíhá a počítá se s jeho pokračováním v dalším funkčním období. Etická komise provedla revizi všech více než 400 členů KSN, jak jsou uvedeni ve veřejném seznamu na webu KSN, a to z veřejně dostupných zdrojů. Při této revizi byly odhaleny u 37 členů sporné informace naznačující, že může jít o uvedené případy konfliktu zájmů. Etická komise zjištění nejprve konzultovala s výborem, kde bylo např. ověřeno, že někteří členové, kteří nově vykonávají funkci tiskových mluvčích, si své členství v KSN pozastavili. U všech 37 případů byl stanoven další postup, většina těchto členů bude písemně oslovena, aby svou situaci a své jednání vysvětlila, a případně s nimi může být zahájeno řízení pro porušení Etického a morálního kodexu KSN.

 

Podání též obsahovalo žádost o obecné vymezení toho, co v této oblasti ustavuje konflikt zájmů. Etická komise musela konstatovat, že stanovení přesné hranice není možné. Základní definici konfliktu zájmů přináší Etický a morální kodex, další vodítka vydala etická komise ve své první zprávě pro členy, která byla zveřejněna i na webu KSN. Celkově je ale třeba přistupovat ke každému případu individuálně. Důležitým měřítkem je přitom vykonávání publikační činnosti v přímé souvislosti s organizací, ke které je novinář vázán nějakou svou jinou, zejména propagační činností.

 

Etická komise zjistila, že v poslední době nebyla otázce konfliktu zájmů věnována dostatečná pozornost, což způsobilo i značné rozvolnění jak praxe, tak i uvažování o této problematice. I proto chce připravit stručný informační materiál, který by měl zdůraznit členům, redakcím, vydavatelům a nejspíš i hlavním sportovním organizacím závažnost rizik, která s touto oblastí souvisí. Upozorní také na to, že oblast konfliktu zájmů se zdaleka neomezuje jen na činnost tiskových mluvčích - v diskusích s výborem byly výslovně zmíněny třeba případy moderování tiskových konferencí a akcí sportovních organizací, kterým se novinář věnuje i ve své publikační činnosti.

 

Z formálního hlediska se etická komise kvůli svým omezeným kapacitám dohodla, že do budoucna velmi zváží, zda bude přijímat podobně široká podání, zaměřená na revizi celého členstva.

 

Kromě těchto dvou podání členové vedli také diskuse o dalším směřování činnosti celé komise. Z nich vzešel obecný a zatím dále nerozpracovaný návrh na založení určitého etického panelu složeného z nezávislých osobností, který by mohl přinášet nezaujatý pohled na oblast etiky sportovní žurnalistiky a upozorňovat na přehlížené problémy. Cílem etické komise je také zvýšit povědomí o existenci komise – v tomto směru chceme dále rozvíjet i návštěvy na akademické půdě mezi studenty sportovní žurnalistiky, kterým se již v minulosti věnoval Jan Suchan.

 

Předseda Miroslav Langer se zúčastnil zasedání Komise pro etiku Syndikátu novinářů ČR, kde nabíral inspiraci z jejich zkušeností. Výsledkem tohoto jednání byl také návrh, aby se etická komise KSN sloučila se syndikátní komisí. Upozorňujeme, že pokud by o takovou variantu byl vůbec ze strany KSN zájem, návrh nevyhovuje současnému stavu předpisů KSN.

 

Vypracoval Miroslav Langer, předseda EK KSN